Informace pro klienty o zpracování jejich osobních údajů


Vážení klienti,
v souladu s nařízením GDPR Vás tímto informujeme, že správcem Vašich osobních údajů je společnost PK Servis CZ, s.r.o., IČ: 09482920, se sídlem K Májovu č.p. 1309, 537 01 Chrudim, zastoupena Jakubem Kohoutem, jednatelem. Můžete se s námi spojit telefonicky na telefonním čísle +420 775 131 230 nebo na e-mailu kohout@ktzb.cz.
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zpracování nabídek na základě Vaší poptávky, realizace smluvního plnění v případě, že spolu uzavřeme smlouvu a plnění našich zákonných povinností (např. účetní, daňové, archivační, nakládání s odpady apod.). Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli, anebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, případně zpracování je nezbytné pro splnění naší zákonné povinnosti.
Vaše osobní údaje u nás budou uloženy nejdéle po dobu stanovenou zákonem k archivaci účetních dokladů.
Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, mohou zahrnovat jméno a příjmení, případně název nebo firmu, adresu bydliště, sídla, provozovny, IČ, DIČ, e-mailový a telefonický kontakt, číslo bankovního účtu. Vaše údaje můžeme poskytnout dalším příjemcům, našim smluvním partnerům, kteří nám pomáhají zajišťovat plnění našich smluvních a zákonných povinností (např. účetní, daňoví poradci, právníci, dodavatelé, montážní nebo stavební spolupracovníci apod.)
Máte právo požadovat přístup Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Máte právo na přenositelnost údajů. Máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Vaše osobní údaje zpracováváme proto, že jste nám je poskytli v rámci Vaší poptávky, případně proto, že jsou obsahem našeho smluvního vztahu, případně proto, že máme zákonnou povinnost je zpracovávat (např. zákonné povinnosti účetní, daňové, archivační apod.).